Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

måndag 6 april 2020

An amazing book on Carlos Castaneda


(Review of Jörgen I Eriksson's book The Active Side of Infinity: Castaneda and Shamanism written by Michael Peter Langevin for the April issue of The Echo World, www.theechoworld.com)

Those of you who enjoy Carlos Castaneda and traditional shamanism, I got one for you. This is an amazing book. Not since Peter Luce’s Getting Castaneda, have I read such an insightful book. Sofia turned me on to Jörgen I Eriksson because he has written of Nordic Runes and Seidr. However, I had no idea his understated succinct Nordic writing style would cut so well and deeply into aspects of Castaneda’s teachings which I have wondered about for many years. Eriksson does not get caught up in any of the soap opera or drama which distracts people from Castaneda. Rather, he tells the story of how Don Juan warned Carlos about choosing the Coyote as his spirit guide. That that explains who Carlos was and what his life consisted of.

Eriksson has studied shamanism and rune magic for over forty years. To prepare for this book he reread all twelve of Castaneda’s books for two years. He states that by distancing Castaneda from Castaneda we can see that his writings are important in the cannon of shamanic literature. I had never thought to compare Don Juan’s teachings to Nordic shamanism or Nordic myths. This book does that wonderfully. It also hit many of the parts of Castaneda’s books that seem important but challenging to grasp. How can a sorcerer defy death for 800 years and still be alive? What is the Tonal and the Nagual? What exactly is the assemblage point, how can we shift it and what can that achieve? My favorite points are how Eriksson deals with death as an ally and the ultimate importance of intent.


söndag 15 mars 2020

Ny fas i Callemans medvetanderevolution

Carl Johan Calleman har utifrån sin djupanalys och vidareutveckling av maya-kulturens kosmologi skrivit flera böcker som banat väg för ett helt nytt, revolutionärt paradigm. Nu bidrar han med ytterligare ett medvetandemässigt kvantsprång – Quantum Science of Psychedelics (Bear & Company 2020) med den långa undertiteln The Pineal Gland, Multidimensional Reality, and Mayan Cosmology.

Det som frambringat denna nya bok är dels nya insikter som Calleman har fått sedan den förra boken (The Nine Waves of Creation som jag recenserade här), och som han själv härleder till den resonans som han sedan 2011 har utvecklat med den nionde skapelsevågen, dels den återupplivade forskningen kring psykedelika och deras andliga och terapeutiska potential, som fått stor spridning genom Michael Pollans bok Psykedelisk renässans (Fri Tanke 2019).

Att psilocybinsvamp, peyotekaktus och ayahuasca har transcendenta egenskaper och sedan länge har använts i shamanska och ceremoniella sammanhang är ju väl känt. Vad den återupptagna forskningen kring dessa ämnen och mer nutida laboratorieframställda ämnen som LSD främst är intresserad av är om och hur de transcendenta upplevelserna kan vara framgångsrika i behandlingen av depressioner, ångest, posttraumatisk stress, missbruk m m. Callemans intresse för de psykedeliska substanserna handlar om hur och varför de framkallar medvetandemässiga kvantsprång, som leder till det han kallar kvant-healing, och vilken roll de kan spela i den stora kosmiska skapelseprocessen. För Calleman är det nyvaknade intresset för psykedelika (och för shamanism) del i en kosmisk plan, där de kan spela en konstruktiv roll i att omvandla mänskligheten – något som dock förutsätter att detta intresse på kollektiv nivå kan samordnas med impulserna till ett nyskapande enhetstänkande som utgår från den nionde skapelsevågen. Innan jag går vidare behöver jag nog rekapitulera huvuddragen i Mayas och Callemans kosmologiska tänkande om de nio skapelsevågorna. En grundlig översikt över denna kosmologi ingår förstås i Science of Psychedelics.

Mayas kosmologi är enligt Calleman en makrokosmisk kvantteori. De kvantteorier som vi i allmänhet hör talas om är mikrokosmiska kvantteorier, som kvantfysiken. Calleman tillämpar nu kvanttänkandet på kosmisk nivå och konstaterar att all utveckling har ägt rum genom kvantsprång, t ex hur livet en gång skapades och hur olika livsformer och arter har framträtt (och även försvunnit). Evolutionen har inte ägt rum gradvis och slumpmässigt utan språngvis och enligt en kosmisk plan som fanns närvarande redan före den materiella skapelsens begynnelse i Big Bang, i form av ett mönster, eller en matris, eller en geometri som Calleman kallar det. Den makrokosmiska kvantteorin beskriver evolutionen – materiellt, biologiskt, andligt och mentalt – som en lång serie av kvantsprång som utgår från skapelsevågorna. De uppför sig som sinuskurvor med toppar och dalar (här kallade dagar respektive nätter) som utgår från någonstans mitt i universum, från något som Maya kallade Skapelsens plats, eller Himlens hjärta eller Livets träd. Det är därifrån mönstret för hela skapelsen utgår och allt som frambringas i skapelsen är så att säga avbilder av detta ursprungliga Livets träd. Skapelsevågorna och de resonansmönster som uppstår mellan de olika vågorna bildar den underliggande rytmen och kvantfältet för hela universums utveckling.

Vi har att göra med nio skapelsevågor som har väldigt olika startpunkter och våglängder. Den första vågen, som gav upphov till galaxer, stjärnor, planeter och encelliga organismer, inleddes för drygt 16 miljarder år sedan och har en våglängd av 2,5 miljarder ljusår. Varje därpå följande våg har en våglängd som är en tjugondedel av den föregående vågens. Den andra vågen som inleddes för 820 miljoner år sedan och gav upphov till flercelliga djur, växter och svampar har därmed en våglängd på 126 miljoner år. Den tredje vågen inleddes för 41 miljoner år sedan och frambringade primater, däribland sådana som använde verktyg. Den fjärde började för drygt 2 miljoner år sedan och resulterade i homo-arter med stora hjärnor, redskapstillverkning och användning av eld. Ur den femte vågens mönster – aktiverat för 104 000 år sedan – uppstod andlighet, stamkulturer och konst. Den sjätte vågen, inledd för drygt 5 000 år sedan och med en våglängd på 788 år, gav upphov till ett dualistisk tänkande som födde fram civilisationer, nationer, vetenskap och religioner. Den sjunde vågen, aktiverad år 1755 och med en våglängd på 39 år, har resulterat i materialism, industrialism, demokrati, globalisering. De två sista skapelsevågorna har aktiverats först i vår egen tid. Den åttonde i januari 1999 med en våglängd av 2 år och effekter som digitala teknologier, kvinnliga energier och framryckning för asiatiska ekonomier och så den nionde i mars 2011 som kännetecknas av enhetsmedvetande. Den har så kort våglängd som 36 dagar vilket innebär att dess dag- och nattfaser är 18 dagar respektive.

Dessa nio skapelsevågor är det som driver kosmos evolution och de ligger bakom dess ökande komplexitet och tidsacceleration där kvantsprången har ägt rum allt snabbare och med kortare intervall. Denna vågformiga evolutionsprocess beskrevs av Maya som en bevingad orm, Quetzalcoatl eller Kukulcan. Den ena skapelsevågen har följt på den andra samtidigt som den föregående har fortsatt att vara aktiv. Idag har vi alltså, för första gången i historien, alla nio skapelsevågor aktiva samtidigt, vilket ger upphov till väldigt komplexa mönster av resonans mellan vågorna. Dessa mönster kallar Callamen för en helig kosmisk geometri som utgår från Livets träd och som flätar samman alla existensens nivåer – från den kosmiska till den mikrokosmiska. De högre vågorna, den femte till och med den nionde, innehåller de paradigm som skapar människors tänkande och kreativitet – paradigm som laddas ner i våra hjärnor. Det är alltså inte människans hjärna som skapar medvetandet utan hjärnan fungerar som en mottagare av information från skapelsevågorna. Våra individuella medvetanden skapas av de kosmiska vågorna och vågornas mönster är för oss som vatten är för fiskarna, skriver Calleman. Vi simmar i dem hela tiden.

När kvantsprång äger rum i skapelsevågorna sker förändringar i hur vi upplever verkligheten. Den femte vågen gav upphov till ett icke-dualistiskt ”shamanskt” medvetande där människor i gemen hade ett gränslöst medvetande där allting upplevdes som andligt och besjälat. Det var en epok där det inte fanns något behov av andliga och magiska specialister som shamaner och där det inte heller användes psykedeliska preparat eftersom det transcendenta medvetandet var människornas standardmedvetande (defaultläget). Shamaner och psykedelika dök upp för omkring 10 000 år sedan när kulturen höll på att förlora den direkta kontakten med Drömtiden, något som ”fullbordades” med det dualistiska paradigm som installerades med den sjätte vågen och gav upphov till civilisationer, stater och patriarkat. Då blockerades direktkanalen till Skapelsens plats och medvetandet kom att domineras av egot.

Det kan låta som om Calleman har en deterministisk syn på tillvaron och att allt i skapelsen, inklusive människors medvetanden och handlingar, helt och fullt bestäms av skapelsevågorna, men så är det definitivt inte. Vad hans kvantteori beskriver är snarare potentialiteter, alltså möjligheter och sannolikheter för hur världen kan utvecklas – fysiskt, mentalt och andligt. Essensen i teorin är att vi är kosmiska varelser, formgivna av skapelsevågornas matriser, att våra hjärnor är mottagare av ett kosmiskt medvetande som förmedlas till oss via jorden och att förändrade medvetandetillstånd har ett kosmiskt ursprung och frambringas av hur våra hjärnor samspelar med de kosmiska skapelsevågorna.

Det finns många olika metoder för att öppna en kanal till den kosmiska heligheten. Calleman har själv en del erfarenheter av traditionella ayahuasca-ceremonier som han analyserar och jämför med andra shamanska metoder som trumning och dans och metoder från andra traditioner som kundalini yoga och så kallad holotropisk andning a la Stanislav Grof. Alla dessa metoder handlar om en strävan efter att uppnå ett icke-splittrat helhetsmedvetande där direktkontakt kan upprättas (eller snarare återskapas) med det stora kosmiska medvetandet. Förutsättningen för detta är att gå bortom de medvetandeslöjor som den sjätte och sjunde skapelsevågen laddade ner i våra hjärnor och kärnan i alla metoder för att uppnå detta är att koppla bort egots begränsande ramar och göra hjärnan mottaglig för de högre skapelsevågornas kvantfält. Vi befinner oss idag i en unik historisk situation av möjligheter eftersom numera alla nio skapelsevågor är aktiva. Den åttonde vågen som inleddes 1999 innehåller visserligen ett dualistiskt paradigm men av ett slag som upphäver den sjätte vågens patriarkala dualitet. På så vis har den åttonde vågen banat väg för en ny feminism och en ny andlighet – i form av t ex neoshamanism och den nya vågen av psykedelisk forskning. Med den nionde vågen, som saknar dualitet och vars paradigm är dominerat av ljus, finns förutsättningar för att helt upphäva egots dominerande roll.

Det som shamanska tekniker och psykedeliska preparat kan åstadkomma är att upplösa de begränsande delar av medvetandet som hämmar eller omöjliggör vår kontakt med det kosmiska. Det finns inga helgjutna förklaringar, vare sig farmakologiska eller neurologiska, till hur psykedelika fungerar och Calleman analyserar på djupet möjliga sådana förklaringar, t ex vilka receptorer i hjärnan som kan vara de viktigaste när det gäller att binda till de sinnesvidgande molekylerna, och varför dessa i så fall är sinnesvidgande. För honom spelar tallkottkörteln en viktig funktion – ett ärtstort organ beläget exakt i mitten på undersidan av hjärnan. Dess funktion är långt ifrån fullständigt klarlagd och den är idag mest känd för att producera melatonin som reglerar kroppens sömnmönster. För Calleman fyller tallkottkörteln en central funktion som en sorts omkopplare och ankare för det kosmiska medvetandet och den fungerar därmed som en sorts organisatör av våra tankar och känslor enligt det grundläggande mönstret från Livets träd. Att med hjälp av psykedelika, yoga eller shamanska extasmetoder nå denna direktkontakt med högre kosmiska dimensioner är enligt Calleman en form av kvant-healing, vilket innebär att våra organismer då blir stämda i resonans med de kosmiska kvantfälten. Och väl att märka: de mystika upplevelserna är både verkliga och kosmiska och de är inte någon produkt av hjärnan. Vi lever i ett hav av möjligheter som skapas av det dynamiska samverkansmönstret mellan skapelsevågorna.

Var finns Livets träd och Skapelsens plats? Vanligtvis brukar Calleman placera dem någonstans mitt i universum men mot slutet av Quantum Science of Psychedelics skriver han uttryckligen att denna plats visserligen existerar men att vi inte vet vad eller var den är och att det också saknas bevis för deras existens. Här finns behov av fortsatt och fördjupande forskning. Det skulle vara väldigt intressant att försöka koppla samman Mayas och Callemans makrokosmiska kvantteori med den mikrokosmiska, alltså med kvantfysiken. Den har ju bland mycket annat kommit fram till en teori om icke-lokalitet, dvs att elementarpartiklar kan påverka varandra ömsesidigt och ögonblickligen även över stora avstånd. Allt tycks alltså befinna sig i ett kvantfält där det som inträffar på ett ställe omedelbart påverkar allt annat på andra ställen. Kvantfältet är inte lokaliserat utan finns därmed överallt och alltid – som en underliggande psykofysisk urgrund för allt som existerar. Vi kan kalla det för Unus Mundus, Drömtiden, Oändlighetens aktiva sida, Ginnungagap eller Himlens hjärta. Kanske är det just så som don Juan Matus svarar när Carlos Castaneda frågar honom var denna icke-ordinära värld finns: just här runtomkring oss som en parallell men vanligtvis osynlig värld. En förståelse för hur det makrokosmiska och mikrokosmiska hänger samman ser jag som en förutsättning för möjligheten att utöva verklig magi.

Calleman för också ett resonemang om begreppet andar som jag finner högintressant och som har många likheter med Castanedas syn även om Calleman närmar sig företeelsen från ett helt annat håll. Han betraktar andar som icke-fysiska vågformer i en parallell verklighet som vi normalt inte kan se men som blir synliga t ex med hjälp av psykedelika. Castanedas term är snarlik: icke-organiska varelser. Det kan finnas många olika sådana icke-fysiska vågformer skriver Calleman: sådana som alltid varit och kommer att förbli icke-fysiska, sådana som nu är icke-fysiska men kan komma at manifestera sig fysiskt när de får tillgång till de nödvändiga atomerna och molekylerna, och sådana som är vågformer frigjorda från fysiska kroppar som avlidit.

Att tillståndet i dagens värld i många avseenden är bedrövligt är enligt Calleman ett uttryck för att den globala civilisationens fundament fortfarande präglas av den sjätte vågen. Resultatet är människors dominans av naturen, överbefolkning, naturförstörelse, utrotning av växter och djur, klimatförändring och socialt förtryck och dominans. Den åttonde och nionde vågen skapar möjliga motkrafter och utvägar men kreativa förändringar kräver en kollektiv synkronisering med framför allt den nionde vågens enhetsparadigm – alltså att stora grupper agerar i resonans med dessa kvantfält. Shamanism och psykedelika ingår i en medvetanderevolution som kan upphäva egots dominans och som är väldigt olik andra revolutioner. ”Den är mer som en anti-revolution av människor som helt enkelt gör det som de av kosmos inspireras till att göra för helheten snarare än för sig själva.” Individer som kanske inte ens blir synliga i vårt sensationslystna samhälle, påpekar Calleman, som med denna bok själv definitivt har lämnat ett stort bidrag till denna medvetanderevolution.

torsdag 12 mars 2020

Coronarisk senarelägger kurs

Min kurs Shamansk runmagi - Portal till Drömtiden som skulle ha hållits i Stockholm i mars har skjutits fram i tiden till följd av den ökande spridningen av coronaviruset. Nya datum blir 26-27 september + 3 oktober. De två första dagarna sker undervisningen i en lokal i Stockholm medan den tredje kursdagen är en halvdag som kommer att tillbringas på en helig plats norr om Stockholm. Mer info om kursen finns på norrshamans hemsida.
Arrangör av kursen är som tidigare Jordstrålningscentrum och alla anmälningar görs dit. Att kursen flyttats innebär att det finns några lediga platser.

torsdag 6 februari 2020

Drömtiden knackar på - nu som fri pdf

Min bok Drömtiden knackar på: Om synkronicitet, arketyper och talmagi från 2015 är slutsåld sedan länge men finns nu tillgänglig i fulltext som gratis PDF-fil på min hemsida. 55 sidor. Sedan tidigare finns där även de utgångna böckerna Eddans dolda visdom (2014), Drömtid, visdom, paradox (2011) samt Ibland inträffar mirakel: Analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism (2003) tillgängliga som fria PDF-filer.
På hemsidan finns dessutom aktuell information om mina böcker, kurser, föredrag samt en uppsjö texter och tankar med shamanskt innehåll nedskrivna från 2004 och fram till nutid.
Allt detta, och mer därtill, finns på http://norrshaman.net/ - min portal till Drömtiden.

måndag 27 januari 2020

The Active Side of Infinity: Castaneda and shamanism


My book on Carlos Castaneda has now been translated into English with the title The Active Side of Infinity: Castaneda and shamanism. The book is a textual analysis of Castaneda’s all twelve books, extracting deep shamanic knowledge for our time. My effort has been to demystify Castaneda, to liberate Castaneda from Castaneda by analyzing all his major concepts at arm’s length from a Nordic shamanic perspective.

More than 50 years after Carlos Castaneda’s first book and 20 years after his death the interest in his legacy is growing. The books on his apprenticeship with the Yaqui sorcerer don Juan Matus contain fabulous stories but most of all an abundance of shamanic wisdom. Although Castaneda himself always refused to be described as a shaman  I don’t hesitate about categorizing him in that way, especially when considering the impact that his books have had and still have. He was not working as a healer but he fulfilled and developed other aspects of the shaman’s traditional role, foremost as a spiritual inspirer and wisdom keeper. Furthermore he had a special way of writing that in itself can be characterized as shamanic. Reading Castaneda is mind expanding; the reading in itself might induce an altered state of consciousness. Castaneda didn’t write about shamanism, he wrote shamanism.

When entering Castaneda’s world a certain precaution and a critical distance is recommendable and my book is an attempt to analyze him within a wide comprehensive shamanic context. The books in do contain fantastic life wisdom and point to many possible entrances into shamanism and Dreamtime. Every new reading seems to open up new perspectives into an almost inexhaustible source. We owe Castaneda many thanks for making this magnificent path of knowledge available to the world. From a plain literary perspective Castaneda does fit well into the Latin American magical realism as one of its most enthralling authors.

My book is a textual analysis of Castaneda based on my own experiences of 40 years of shamanic work in the Nordic tradition. My ambition is to provide a guide into Castaneda’s authorship that offers a grand adventure to the patient reader. My hope is that it might work as a manual and a guide to some of the gateways into Dreamtime.

ISBN 9789163990779, Paperback 92 pages. The book can be ordered by e-mail and will cost US $30, £20 or 25 Euros (postage included); within Sweden 160 SEK. When ordering the book, be sure to include your postal address. It is also possible to order the book from Amazon or the Swedish web sites Adlibris and Bokus. 

måndag 6 januari 2020

Jung, Castaneda och det ovetbara


1936 och 1937 höll C.G. Jung en serie föreläsningar i USA där han i detalj analyserade ett antal av kvantfysikern Wolfgang Paulis drömmar. Eftersom Jung talade fritt ur hjärnan och hjärtat på engelska, som ju inte är hans förstaspråk, är föreläsningarna på sätt och vis betydligt mer konkreta och lättförståeliga än hans vanliga texter som ju är författade på en mer vetenskaplig och abstrakt tyska. Referaten av föreläsningarna kan därför fungera som en överskådlig introduktion till Jungs tänkande och det är glädjande att det nu, drygt 80 år efteråt, går att ta del av föreläsningarna i bokform – Dream Symbols of the Individuation Process (Princeton University Press, 2019) – under redaktörskap och med ytterst sakkunnig inledning av den svenska terapeuten Suzanne Gieser. Det tackar vi för och speciellt tackar vi de kvinnor ur den amerikanska arrangörsstaben som tog stenografiska referat av föreläsningarna.

I och för sig är det kanske först och främst Jung-fantaster och terapeuter som kan tilltalas av denna bok, men jag tror att också shamanskt och alkemiskt intresserade personer kan ha stort utbyte av den. Det jag riktar in mig på i denna text är just de aspekter i Jungs föreläsningar som berör en shamansk praxis och kosmologi. Läsaren bör ha i åtanke att Jungs tänkande var ett kontinuerligt pågående arbete och att han vid den här tidpunkten egentligen bara hade påbörjat sin grundliga djupdykning i de alkemiska traditionerna. Det gör att hans analyser av Paulis drömmar är väldigt fokuserade på mandala-symbolik samtidigt som man ändå kan skönja det ökande inslaget av alkemiskt tankegods.

Den individuationsprocess som Jung behandlar i föreläsningarna är den process som för de flesta människor blir möjlig i mogen ålder, under den andra halvan av människolivet, då våra inre motsättningar behöver försonas så att vi kan bli det vi är, eller kanske snarare har potential att vara. Det är en process som pågår kontinuerligt i det omedvetna, vare sig vi vill eller ej. Det omedvetna kommer till oss, som Jung betonar. Det är inget som vi behöver söka upp. De viktiga psykologiska processerna pågår i det omedvetna, de är omedvetna men producerar resultat, bl a i form av drömmar. Det finns alltså, enligt Jung, en inbyggd tendens till självläkning i vårt drömmande, men drömmarna säger inte åt oss vad vi ska göra; de ger inga råd. ”Drömmen är inte en sorts välmenande lärare, en pappa eller något liknande, som säger åt en vad man borde göra. Drömmen är ett symptom, en manifestation, en naturlig händelse. Den är som, i själva verket väldigt mycket som, en kompass. Kompassen säger inte vilket mål man ska segla mot.” Så vad vi som drömmare kan göra är att helt enkelt observera våra drömmar, meditera på de bilder som dyker upp och se vad som händer. Det balanserande arbetet sker i det omedvetna som är drömmarnas hemvist och upphov.

Som Jung ser det är det omedvetna en kontinuerlig process utan början och slut och det är en process som vi inte vet något om – det är ju därför vi använder uttrycket det omedvetna. Vi kan bara se effekterna av det omedvetna, t ex i form av drömsymboler, men vad som ligger bakom dessa processer vet vi inget om. Drömsymbolerna har sitt upphov i det som Jung kallar arketyper, alltså en sorts ordnande strukturer i det omedvetna som tycks ha ett eget liv. De arketypiska symbolerna uttrycks individuellt olika i olika personers drömmar och därför är tolkningen av dem helt beroende av sammanhanget. Det finns alltså inga allmänt fastställda betydelser av olika drömsymboler och vår tids olika drömlexikon utgör därför en väldig vulgarisering av såväl drömmandet som drömtolkningarna. Något som ytterligare komplicerar drömanalyser är att våra drömmar mycket väl kan innehålla element från vår omgivning, som ju också är uppkopplad till det omedvetna, understryker Jung; ”vi kan drömma andras problem i stället för våra egna”. Men det trösterika när det gäller drömarbetet är att när man än står inför svåra problem (vilket Wolfgang Pauli definitivt gjorde), så uppstår hjälpsamma krafter ur det omedvetna: ”… det är som om det fanns en intelligent kraft som är verksam i vår omedvetna och som åstadkommer den läkande effekten”.

Denna intelligenta kraft är det som Carlos Castaneda kallade ”oändlighetens aktiva sida” och jag ser flera likheter mellan Castanedas och Jungs kosmologiska tankar. Det handlar t ex om vad det omedvetna är och vari skillnaderna består mellan vårt medvetna och det personliga omedvetna respektive det kollektiva omedvetna (för att tala med Jung) eller mellan tonalen och nagualen (för att tala med Castaneda). Jung definierar det kollektiva omedvetna på liknande sätt som Castaneda definierar nagualen, nämligen som det ovetbara. När Jung säger att vårt mänskliga medvetande bara är en ljusprick ”omgiven av en intensitet av mörker, som vi inte är medvetna om eftersom vi inte ser det” känner jag direkt igen Castanedas resonemang om tonalen, det ordinära, som en ö omgiven av den oändliga nagualen, det fullkomligt icke-ordinära. I en av föreläsningarna konkretiserar sig Jung och beskriver vårt medvetande som en liten cirkel som finns inuti det omedvetnas större cirkel. Även om Jung har en tendens att betona det statiska hos arketyperna och det kollektiva omedvetna så är han ändå medveten om att även det kollektiva omedvetna förändras och utvecklas, där varje tidsepok ”avsätter ett nytt skikt i det omedvetna”. Senare kommer Jung att tydligare se det dynamiska också i det kollektiva omedvetna och formulera sig som att det kollektiva omedvetna är en levande process som följer sina egna inre lagar och springer fram som en källa när det är dags. Här, i de amerikanska föreläsningarna, nöjer sig Jung med att säga att det kollektiva omedvetna, som finns överallt och alltid, är den odödliga substansen i människan. Det medvetna däremot är dödligt och ”vi kommer att upptäcka att inget kommer att återstå av det som vårt medvetande har uppnått”. Här måste jag låta Castaneda anmäla en avvikande uppfattning: de som förmår hålla samman sitt medvetande i dödsögonblicket kan med bibehållen identitet smita förbi den kosmiska Örnen och transformeras till rent medvetande och ren energi som en sorts icke-organiska ”höghastighetsvarelser”. (Den som är intresserad av en djupare analys av Castanedas tankar hänvisas till min bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen).

Om vi applicerar allt detta på vår tids shamanska själsresor kan man nog säga att det båtar föga att försöka styra sina resor i enlighet med kärnshamanismens metoder. Det omedvetna, det icke-ordinära, finns ju redan överallt och alltid och kommer till oss på det sätt som det själv vill. Det handlar alltså helt enkelt om att öppna sin perceptionsbubbla och göra sig mottaglig för det omedvetna, ge akt på vilka symboler det visar sig i och meditera över dem. Då befinner sig den shamanska själsresenären i samma skikt av det omedvetna som den jungianskt inspirerade kan nå med ”aktiv imagination”. För den som vill gå djupare in i det omedvetna, in i det kollektiva omedvetna, in i alkemisternas Unus Mundus och uppnå verklig transformation behövs något mycket mer. Och detta mycket mer kan inte ske när som helst utan just när Oändlighetens aktiva sida är redo att släppa in oss i nagualen, det ovetbara.

onsdag 1 januari 2020

Omdömen om Castanedaboken


”Jag kan verkligen rekommendera denna bok. Den skall avnjutas som en god konjak, i små klunkar där varje sipp ger en njutning.”
(Göran Gennvi)

”Jag tyckte mycket om boken! Är väl bekant med Castanedas böcker sen långt tillbaka. För mig att läsa dina tankar kring dessa böcker var både som ett kärt återseende, och gav mig också lite nya infallsvinklar.”
(Egil Alv Lökken)


”Ibland önskar jag påminna mig vad Castaneda skriver i ett särskilt spörsmål. Jag har ett ungefärligt hum om var i de tolv böckerna de olika lärdomarna står att finna. Men ibland får jag ägna avsevärd tid åt att söka upp det jag letar efter. Här är Erikssons bok till stor hjälp. Klart och koncist sammanfattar han innehållet i var och en av de tolv böckerna. Han har dessutom en förmåga att skilja det väsentliga från det oväsentliga.
... jag vill varmt rekommendera Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen. Den ger en utmärkt överblick över don Juans och Castanedas läror. Den innehåller dessutom välbehövliga kritiska kommentarer när innehållet i böckerna brister i konsekvens eller spejsar ut bortåt gränsen för det trovärdiga. Analysen av texterna präglas av den stringens och den tankeskärpa som Eriksson givit prov på i sina skrifter, i sina föredrag, i sitt shamanska arbete och i sitt vardagliga liv.”
(Mikael W Gejel i Sphinx No 20 2019)


”Din bok om Castaneda er sterk. Jeg mener å ha lest alle bøkene av Carlos, noen flere ganger, og opplever det du skriver som svært nyttig. Innser at det er et besnærende "mørke" i Castanedas skrifter som fascinerer. En bunn ærlig tilnærming til det eksistensielle, forbi søtladen religion. Og angående "ærlig" - som du er inne på er det stor litteratur, og dermed mindre interessant hvor mye av det som er skapt i hans sinn eller basert på reelle personer. Antakelig en mix - alt er jo speil av våre egne sinn (så hvorfor ikke åpne sinnet videre og speile større).”
(Torstein Simonsen)


Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen finns att beställa direkt från norrshaman@gmail.com eller från Adlibris, Bokus och Bokbörsen.

tisdag 26 november 2019

Expanded edition of Rune Magic and Shamanism


A new expanded edition of Rune Magic and Shamanism: Original Nordic Knowledge from Mother Earth is now available. The runes are an integral part of a Nordic shamanic way of knowledge that was long forgotten but recreated by new shamans towards the end of the 20th century. The aim was to pull the essence of the runes, their origins and meanings from the recesses of history and bring them into our own time in a dynamic and creative way.

This dynamic method is the basis of this book by Jörgen I Eriksson who has been working with the runes since the early 1980’s. The runes possess a great inherent power. They are whirls into Dreamtime and do express the totality of all knowledge that is dispersed everywhere and continually flowing out of Dreamtime. They can manifest their full potential when combined with other shamanic methods and with new insights from alchemy, deep psychology and quantum physics. The author also analyzes the connections between the runes and the nine creation waves of Mayan cosmology and how to contribute to harmony and balance in the great cosmic cycles.

When the runes are combined with knowledge from deep ecology, deep psychology and deep physics they represent not only old age knowledge but next age knowledge as well. This kind of rune magic is deep shamanism.

Rune Magic and Shamanism is a book about real magic and a practical manual to the Nordic shaman’s philosophy and practice. This expanded edition is a paper-back, 135 pages. It can be ordered from norrshaman@gmail.com. The cost (postage included) is 20£, 30 US$ or 25 € depending on from which country you order. It is also available via Amazon.


måndag 18 november 2019

Shamansk runmagi – norrshamans kurser 2020

Runorna är portar eller virvlar in i Drömtiden, den icke-ordinära verkligheten; de fångar de kosmiska processernas ständiga rörelse och de uttrycker totaliteten av all kunskap som finns utspridd överallt i naturen. De stammar från skapelsens begynnelse, ”arla i urtid”, och de innehåller den kosmiska matris som formger hela skapelsen. Runorna är arketyper och via dem kan vi direkt – utan att gå omvägen via symboler eller uttolkare – ta del av den kunskap som finns inbyggd i den flödande kosmiska processen. Runorna både kan och vill användas för att bringa harmoni och balans till människor, djur, växter och landskap. Under kurserna kombinerar vi runorna med andra traditionella metoder som själsresor, utesittning/landskapsgång och ceremonier för att undersöka och utveckla deras fulla potential. Vi går igenom runmagins beröringspunkter med kvantfysik, alkemi, djuppsykologi, Castaneda och Maya-kosmologins insikter om de nio skapelsevågorna. Avsikten är att deltagarna ska hitta sin egen väg till att samverka med runorna som hjälpmedel för att kunna tänka och handla i skönhet.  

Shamansk runmagi – Portal till Drömtiden, Stockholm den 14-15 + 21 mars
Den första kursen arrangeras av Jordstrålningscentrum och anmälan ska alltså ske dit.  Kursens första del 14-15 mars hålls i en lokal på Södermalm i Stockholm. Den andra delen den 21 mars är en halvdag som tillbringas på en helig plats strax norr om Stockholm. Kurspris: 2900 kr.


Shamansk runmagi – Heligt landskap, Tiveden 18-20 september.
Den här kursen arrangerar jag själv och den hålls på mötesplatsen Hemma hos Martha & Anders i Perstorp i Tiveden. Flera av kursmomenten är förlagda utomhus, bl a intill sjön Unden och inne i Tivedens nationalpark. Kurspris: 2500 kr.

Mer utförlig information om båda kurserna och hur anmälan går till finns på norrshamans hemsida

Jag kan också tipsa om ett föredrag som jag kommer att hålla på Jordstrålningscentrum i Stockholm den 5 februari: Gaia, shamanen och flödet från Drömtiden.

onsdag 2 oktober 2019

Oändlighetens aktiva sida - Boksläpp 16 oktober

Jörgen I Eriksson har umgåtts med Carlos Castanedas böcker under nära 40 år och den 16 oktober släpps hans bok Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen i samband med en föredragskväll på Jordstrålningscentrum i Stockholm.
Denna bok är en djupanalys av de sammanlagt 12 böcker som Castaneda publicerade mellan 1968 och 1998 om hans läroperiod med den mexikanske shamanen don Juan Matus. I boken och i föredraget går Jörgen igenom grundtankarna i don Juans kunskapssystem – den oklanderliga krigarens väg – och försöker besvara frågan om vad Castaneda kan ha att säga oss idag. 
Något av innehållet: döden som rådgivare; de fyra fienderna; att detronisera självviktigheten; första, andra och tredje uppmärksamheten; människans lysande energikropp; medvetandets fogpunkt; drömmandets och smygandets konst; tonal och nagual; resan in i det ovetbara; icke-organiska varelser; flygarna och medvetandets rovdjur; det kosmiska uppsåtet; oändlighetens aktiva sida; medvetandets mörka hav. 
Castaneda använder många säregna begrepp som går långt tillbaka till det förcolumbianska Mexiko, men det finns åtskilliga beröringspunkter med andra andliga traditioner, så även med den nordiska runmagin.

Plats: Kammakargatan 56 Stockholm.
Tid: 18:45 – 22:00.
Entré: 200 kr.


Under kvällen finns möjlighet att köpa Oändlighetens aktiva sida – Castaneda och shamanismen till specialpriset 100 kr. OBS – kontant betalning. Boken kan förbeställas genom att mejla norrshaman@gmail.com Var noga med att ange namn och adress. Faktura bifogas med boken. Priset blir 150 kr + porto = 209 kr. Boken kan också förbokas hos både Adlibris och Bokus.

Praktisk info om föredragskvällen den 16 oktober finns hos http://jordstralningscentrum.se/