Att vandra i skönhet i världen

Här hittar du mina tankar om världen och om Drömtiden och om vad det innebär att tänka och vandra i skönhet. Denna blogg söker realisera den gamla nordiska definitionen av begreppet visdom som insikt i världen och i det fördolda.

tisdag 1 juni 2010

Atmosfären måste avkoloniseras

Industrisamhället måste omdefiniera sitt förhållande till Moder Jords helighet. Så lyder den inledande meningen till programförklaringen Fyra principer för klimaträttvisa som presenterats av organisationen Indigenous Environmental Network . Det är ett mycket intressant dokument som visar hur traditionell filosofi kan användas för att tackla dagens – och morgondagens – predikament.
Här följer min sammanfattning av de fyra principerna:
1) Lämna fossila bränslen i marken (Leave the coal in the hole, the oil in the soil, the tar sand in the land). Det är förbränningen av fossila bränslen som orsakar klimatförändringen och den måste stoppas vid källan. Industriländernas konsumtion måste begränsas. Det handlar om att omfördela ekonomiskt och ekologiskt utrymme i världen. Inför ett moratorium för all ny prospektering av olja, gas och kol som ett första steg mot att fullständigt fasa ut fossila bränslen.
2) Kräv verkliga och effektiva lösningar på klimatkrisen i stället för falska lösningar typ utsläppshandel, lagring av koldioxid, ”ren” kolteknik och kärnkraft. De syftar enbart till att låta industriländerna fortsätta med business as usual.
3) Industriländerna måste tvingas att ta verkligt ansvar. Det kan ske genom att förlänga Kyotoprotokollet och fram till 2017 minska utsläppen av växthusgaser med minst 50 procent och till 2050 med 95 procent, räknat från 1990 års nivå. Överproduktion för överkonsumtion måste stoppas. Återlämna till utvecklingsländerna den atmosfär som nu ockuperas av industriländernas utsläpp. Atmosfären måste avkoloniseras.
4) Att leva ett gott liv på Moder Jord. Erkänn Moder Jord som en levande varelse som mänskligheten har ett odelbart, ömsesidigt, komplementärt, andligt förhållande till. Återupprätta och stärk urfolkens traditionella kunskaper och livssätt. Skapa ett nytt ekonomiskt system som återställer harmonin med naturen och mellan människor. Vi kan bara nå balans med naturen om det råder jämlikhet mellan människor. Kapitalismen har förvandlat allt till varor och Moder Jord till en råvarukälla. Mänskligheten står vid en korsväg där den antingen kan fortsätta längs kapitalismens väg med förödelse och död eller slå in på en väg av harmoni med naturen och respekt för livets kretslopp.
Indigenous Environmental Network vill att FN:s kommande klimatkonferens i Mexiko ska erkänna Moder Jords rättigheter som folkens klimatmöte i Cochabamba föreslog i april. Man kan bidra till detta genom att skriva på ett upprop här.